tvm productions

Algemene Voorwaarden | TVM Productions

 

Definities

 

‘Bedrijf’: verwijst naar het videoproductiebedrijf dat in deze algemene voorwaarden wordt beschreven.

‘Klant’: verwijst naar een persoon of entiteit die diensten bij het bedrijf afneemt.Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen het bedrijf en de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.Offertes en overeenkomsten

Alle offertes van het bedrijf zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Een overeenkomst tussen het bedrijf en de klant komt tot stand op het moment dat de klant de offerte van het bedrijf schriftelijk accepteert.Het bedrijf behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren zonder opgaaf van reden.Prijs en betaling

Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.

Het bedrijf hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is het bedrijf gerechtigd om wettelijke rente in rekening te brengen. Het bedrijf is gerechtigd om de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.Levering

Het bedrijf streeft ernaar om de opdracht binnen de afgesproken termijn af te ronden. Indien de afgesproken termijn niet haalbaar is, zal het bedrijf de klant hier tijdig van op de hoogte stellen. Levering vindt plaats op het moment dat het werk door de klant is goedgekeurd en de betaling volledig is ontvangen.Auteursrecht en eigendom

Het auteursrecht van het werk blijft bij het bedrijf, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

De klant verkrijgt het gebruiksrecht van het werk na volledige betaling van de overeengekomen

vergoeding. Het is de klant niet toegestaan om het werk te verveelvoudigen, te verspreiden of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf.Aansprakelijkheid

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het werk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van het bedrijf. De aansprakelijkheid van het bedrijf is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de vergoeding voor de opdracht met een maximum van EUR 5.000,=.